ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗ (CK)

Το αντιδραστήριο προσδιορισμού της κρεατίνο-Κινάσης (CK) biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της CK σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : (2×40)+(1×20)ml