ΣΑΚΧΑΡΟ (GLU) Εξοκινάσης

Το κίτ προσδιορισμού σακχάρου μέθοδος εξοκινάσης biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.